Starptautiskais tribunāls jūras tiesībās – 4 (uzbūve)


Publicēju atlikušo informāciju par Starptautiskā tribunāla jūras tiesībās uzbūvi. Turpmākos ierakstos tiks aprakstīta tribunāla jurisdikcija un procedūra.

Jūras dibena strīdu izskatīšanas palāta sastāv no 11 locekļiem (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,). “Palātas priekšsēdētājs vada palātu un uzstāda prioritātes pārējiem locekļiem” (Starptautiskā tribunāla jūras tiesībās noteikumi, 1997: 24). Iepriekšminētais nozīmē, ka tribunāla priekšsēdētājam nav tiesības ietekmē palātas darbu, līdz ar to palāta ir autonoma lietu izskatīšanas procesā. Nosakot šādu kārtību, palātas locekļiem tiek noteikta vēl lielāka neatkarība. Jūras dibena strīdu izskatīšanas palāta ir noteikta ANO Jūras tiesību konvencijā, kā pastāvīga un patstāvīga tribunāla struktūrvienība.

Uz šī referāta sagatavošanas brīdi, Starptautiskajā tribunālā jūras tiesībās ir izveidotas četras speciālās palātas strīdu izšķiršanai: Palāta lietu vienkāršotai izskatīšanai, Palāta zvejniecības strīdu izšķiršanai, Palāta jūras vides strīdu izskatīšanai un Palāta jūras robežu strīdu izskatīšanai (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,).

Palāta lietu vienkāršotai izskatīšanai tika izveidota strīdu risināšanai pēc vienkāršotas procedūras, ka puses vēlas to izmantot, kā arī palāta ir tiesīga piemērot pagaidu līdzekļus, līdz galīga lēmuma pieņemšanai. Palāta sastāv no priekšsēdētāja, pieciem locekļiem un diviem rezerves locekļiem gadījumam, ja kāds no pieciem locekļiem neveikt lietas izskatīšanu. (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,)

Palāta zvejniecības strīdu izšķiršanai tika izveidota, lai izskatītu strīdus par dzīvu jūras resursu glabāšanu un iegūšanu. Palāta sastāv no deviņiem locekļiem – priekšsēdētāja un astoņiem partastiem locekļiem. (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,)

Palāta jūras vides strīdu izskatīšanai ir izveidota, lai izskatītu strīdus starp pusēm par jūras saglabāšanu un aizsardzību. Palāta sastāv no priekšsēdētāja un astoņiem locekļiem. (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,)

Palāta jūras robežu strīdu izskatīšanai ir izveidota, lai izskatītu strīdus starp pusēm par jūras robežu strīdiem, ja puses tam piekrīt. Ņemot vērā šādu strīdu nozīmību, jo palātas lēmums var ietekmēt un izmanīt valsts robežas, palāta sastāv no priekšsēdētāja un desmit locekļiem.

Jāatzīmē, ka uz referāta sagatavošanas brīdi Starptautiskajā tribunālā jūras tiesībās ir izveidota speciāla palāta konkrēti tikai viena strīda izskatīšanai, ko nevar pieskaitīt pie iepriekšējām četrām palātām, kas bija izveidotas strīdu kategorijai nevis konkrētam strīdam. Spaciālā palāta tikai izveidota 2000. gada 20. decembrī, lai izskatītu strīdu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par zobenszivs krājumu izmantošanu un saglabāšanu Dienvidaustrumu Klusā okeāna teritorijā. Palāta sastāv no priekšsēdētāja un četriem locekļiem (Starptautiskais tribunāla jūras tiesībās mājas lapa,).

Starptautiskais tribunāls jūras tiesībās – 3 (uzbūve)


Publicēju turpinājumu savam referātam par starptautisko tirbunālu jūras tiesībās. Noteikti ir interesanti palasīt, lai saprastu kā tiek būvētas starptautiskās organizācijas un pēc kādiem principiem tās darbojās.

Uz tribunāla kolēģijas locekļiem attiecas ierobežojumi saistībā ar viņu darbības nesavienojamību dažādās jomās. “Neviens Tribunāla loceklis nedrīkst pildīt kādus politiskus vai administratīvus amatus vai aktīvi piedalīties vai būt materiāli ieinteresēts jebkura uzņēmuma, kas nodarbojas ar jūras vai jūras dibena izpēti vai resursu pārstrādi, vai cita veida jūras vai jūras dibena komerciālu izmantošanu, darbībās. Neviens tribunāla loceklis nevar būt kādā lietā pārstāvis, pilnvarotais vai advokāts ” (Turpat, VI pielikums 7). Noteikto ierobežojumu mērķis ir novērst jebkāda veida interešu konfliktu, tādējādi palielinot tribunāla locekļu neatkarību gan tiesiskā, gan ekonomiskā ziņā. Tribunāla locekļu tiesiskā neatkarība tiek nodrošināta ar tiesību normu, ka “Tribunāla locekļi, pildot savus pienākumus tribunālā, bauda diplomātiskās privilēģijas un imunitātes” (Turpat, VI pielikums 10).

Starptautisko tribunālu jūras tiesībās vada priekšsēdētājs, kam ir savs vietnieks. Tribunālam ir sekretārs. “Tribunāls ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz trim gadiem; viņus var ievēlēt atkārtoti” (Turpat, VI pielikums 12).
“Tribunāla sastāvā tiek izveidotas vairākas kameras, kas specializējas sekojošos jūras tiesību jautājumos: jūras dibens, zvejniecība, apkārtējā vide” (Lukašuks, 2005: 276), tādējādi tiek iepriekšminēto jautājumu izskatīšana tiek sašaurināta, lai paaugstinātu pieņemtā lēmuma kvalitāti un vairotu Starptautiskā tribunāla jūras tiesībās autoritāti izskatot strīdus starp pusēm. Jāatzīmē, ka latviešu valodā tulkotajā ANO Jūras tiesību konvencijā kameras tiek sauktas par palātām, tāpēc turpmāk šajā referātā tiks izmantot tieši tāds nosaukums.

“Tribunāls var veidot palātas, kas sastāv no trim vai vairākiem ievēlētiem locekļiem, kādas tas uzskata par nepieciešamām konkrētu kategoriju lietu izskatīšanai” (ANO Jūras tiesību konvencija, 2005: VI pielikums 15). No iepriekšminētā var pateikt, ka tribunāls var veidot konkrētu palātu priekš vienas konkrētas lietas izskatīšanas, vai arī konkrētu lietu grupu izskatīšanas, kas arī noteikts konvencijas 15. panta 2. punktā, ka “Tribunāls veido palātu tam nodotā konkrētā strīda izskatīšanai, ja to lūdz puses. Šādas palātas sastāvu nosaka tribunāls ar pušu piekrišanu”.